Ochrana údajů

Společnost CardHouse s.r.o. se řídí při zpracování osobních dat zákazníků platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrná a jsou chráněna proti zneužití. Tato data nebudou sdělována třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělována pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat veškerá data kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly tyto informace zasílány, písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu.